jueves, 2 de septiembre de 2010

HUKAMNAMA 2-9-10

Traducción al español por : Bhai Haribhajan Singh Khalsa & Bibi Sarabjeet Kaur

Download Fuentes Gurmukhi

SETIEMBRE 2 de 2010, JUEVES, 4.30 A.M

vwihgurU jI kw Kwlsw, vwihgurU jI kI &qh!
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!

Aquí: Audio Hukamnama

Œ Ç ‰

iblwvlu kI vwr mhlw 4
<> siqgur pRswid ] slok mÚ 4 ]

hir auqmu hir pRBu gwivAw kir nwdu iblwvlu rwgu ] aupdysu gurU suix mMinAw Duir msqik pUrw Bwgu ] sB idnsu rYix gux aucrY hir hir hir auir ilv lwgu ] sBu qnu mnu hirAw hoieAw mnu iKiVAw hirAw bwgu ] AigAwnu AMDyrw imit gieAw gur cwnxu igAwnu crwgu ] jnu nwnku jIvY dyiK hir iek inmK GVI muiK lwgu ]1] mÚ 3 ] iblwvlu qb hI kIjIAY jb muiK hovY nwmu ] rwg nwd sbid sohxy jw lwgY shij iDAwnu ] rwg nwd Coif hir syvIAY qw drgh pweIAY mwnu ] nwnk gurmuiK bRhmu bIcwrIAY cUkY min AiBmwnu ]2] pauVI ] qU hir pRBu Awip AgMmu hY siB quDu aupwieAw ] qU Awpy Awip vrqdw sBu jgqu sbwieAw ] quDu Awpy qwVI lweIAY Awpy gux gwieAw ] hir iDAwvhu Bgqhu idnsu rwiq AMiq ley CfwieAw ] ijin syivAw iqin suKu pwieAw hir nwim smwieAw ]1]


vIrvwr, 18 BwdoN (sMmq 542 nwnkSwhI) (AMg : 849)

TRADUCCION AL PUNJABI
pMjwbI ivAwiKAw :
iblwvlu kI vwr mhlw 4
<> siqgur pRswid ] slok mÚ 4 ]

hy BweI! (ipCly kIqy krmW Anuswr) ijs mnu`K dy m`Qy auqy Dur qoN hI pUrn Bwg hY, (ijs dy ihrdy ivc pUrn Bly sMskwrW dw lyK au~GVdw hY) aus ny gurU dw Sbd-rUp iblwvl rwg aucwr ky sB qoN sRySt prmwqmw dy gux gwey hn, aus ny siqgurU dw aupdyS sux ky ihrdy ivc vswieAw hY [ auh mnu`K swrw idn qy swrI rwq (A`Ty pihr) prmwqmw dy gux gWdw hY (ikauNik aus dy) ihrdy ivc prmwqmw dI Xwd dI lgn l`gI rihMdI hY [ aus dw swrw qn swrw mn hrw-Brw ho jWdw hY (Awqmk jIvn dy rs nwl Br jWdw hY), aus dw mn (ieauN) iKV pYNdw hY (ijvyN) hrw hoieAw hoieAw bwZ hY [ gurU dI id`qI hoeI Awqmk jIvn dI sUJ (aus dy AMdr, mwno) dIvw rOSnI kr dyNdw hY (ijs dI brkq nwl aus dy AMdroN) Awqmk jIvn vloN by-smJI (dw) hnyrw imt jWdw hY [ hy hrI! (qyrw) dws nwnk (Ajyhy gurmuiK mnu`K ƒ) vyK ky Awqmk jIvn hwsl krdw hY (qy, cwhuMdw hY ik) BwvyN iek pl-Br hI aus dw drSn hovy [1[ hy BweI! pUrn Awqmk AwnMd qdoN hI mwixAw jw skdw hY, jdoN prmwqmw dw nwm (mnu`K dy) mUMh ivc itkdw hY [ hy BweI! rwg qy nwd (BI) gurU dy Sbd dI rwhIN qdoN hI sohxy l`gdy hn jdoN (Sbd dI brkq nwl mnu`K dI) suriq Awqmk Afolqw ivc itkI rihMdI hY [ hy BweI! (sMswrk) rwg rMg (dw rs) C`f ky prmwqmw dI BgqI krnI cwhIdI hY, qdoN hI prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr imldw hY [ hy nwnk! (AwK—) jy gurU dy snmuK ho ky prmwqmw dI Xwd mn ivc itkweIey, qW mn ivc (itikAw hoieAw) AhMkwr dUr ho jWdw hY [2[ hy hrI! qUµ Awp hI (sB jIvW dw) mwlk hYN, swry jIv qUµ hI pYdw kIqy hoey hn, pr qUµ jIvW dI phuMc qoN pry hYN [ (ieh jo) swrw jgq (id`s irhw) hY (ies ivc hr QW) qUµ Awp hI Awp ivAwpk hYN! (swry jIvW ivc ivAwpk ho ky) smwDI BI qUµ Awp hI lw irhw hYN, qy (Awpxy) gux BI qUµ Awp hI gw irhw hYN [ hy sMq jno! idn rwq (hr vyly) prmwqmw dw iDAwn DirAw kro, auh prmwqmw hI AMq ivc bcWdw hY [ ijs (BI) mnu`K ny aus dI syvw-BgqI kIqI, aus ny (hI) suK pRwpq kIqw, (ikauNik auh sdw) prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY [1[

TRANSLITERACION DEL GURUMUKHI

bilaaval kee vaar mehalaa 4 ik oa(n)kaar sathigur prasaadh ||salok ma 4 ||har outham har prabh gaaviaa kar naadh bilaaval raag ||oupadhaes guroo sun ma(n)niaa dhhur masathak pooraa bhaag ||sabh dhinas rain gun oucharai har har har our liv laag || sabh than man hariaa hoeiaa man khirriaa hariaa baag ||agiaan a(n)dhhaeraa mitt gaeiaa gur chaanan giaan charaag || jan naanak jeevai dhaekh har eik nimakh gharree mukh laag ||1|| ma 3 || bilaaval thab hee keejeeai jab mukh hovai naam || raag naadh sabadh sohanae jaa laagai sehaj dhhiaan || raag naadh shhodd har saeveeai thaa dharageh paaeeai maan || naanak guramukh breham beechaareeai chookai man abhimaan ||2|| pourree || thoo har prabh aap aga(n)m hai sabh thudhh oupaaeiaa || thoo aapae aap varathadhaa sabh jagath sabaaeiaa || thudhh aapae thaarree laaeeai aapae gun gaaeiaa || har dhhiaavahu bhagathahu dhinas raath a(n)th leae shhaddaaeiaa || jin saeviaa thin sukh paaeiaa har naam samaaeiaa ||1||

VAAR DE BILAAVAL, CUARTO MEHL:
DIOS UNO, CREADOR UNIVERSAL. POR LA GRACIA DEL VERDADERO GURÚ: SHALOK, CUARTO MEHL,:
Yo canto del Señor sublime, el Señor Dios, en la melodía de Raag Bilaaval. Oyendo las Enseñanzas del Gurú, yo las obedezco; éste es el destino pre-ordenado escrito en mi frente. Todo el día y noche, canto las Alabanzas Gloriosas del Señor, Har, Har, Har,; dentro de mi corazón, me armonizo amorosamente a Él. Mi cuerpo y mente son totalmente rejuvenecidas, y el jardín de mi mente ha florecido adelante en la abundancia lujuriante. La oscuridad de la ignorancia se ha dispersado, con la luz de la lámpara de la sabiduría del Gurú. El Sirviente Nanak vive mirando al Señor. ¡Permítame mirar Su cara, por un momento, incluso un momento! || 1 || TERCER MEHL: Esté contento y cante en Bilaaval, cuando el Naam, el Nombre del Señor, está en su boca. La melodía y música, y la Palabra del Shabad es bonita, cuando uno enfoca su meditación en el Señor celestial. Así que deje atrás la melodía y música, y sirva al Señor; entonces, usted obtendrá el honor en la Corte del Señor. Oh Nanak, como Gurmukh, contemplan a Dios, y libere a su mente del orgullo egoísta. || 2 || PAUREE: O Señor Dios, Usted es inaccesible; Usted formó todo. Usted está penetrando y saturando el universo entero. Usted está absorto en el estado de meditación profunda; Usted canta Sus Alabanzas Gloriosas. Medite en el Señor, oh devoto de día y de noche; Él lo entregará en el fin. Aquéllos que sirven al Señor, paz del hallazgo; ellos están absortos en el Nombre del Señor. || 1 ||
Jueves, 18 Bhaadon (Samvat 542 Nanakshahi) (la Página: 849)